PerheHelpin tietosuojaselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.1. Rekisterinpitäjä

PerheHelppiY-tunnus
2672913-1

Sirkkulantie 21

28300 Pori

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilöPinja Poussu

044-9779401

pinja.poussu@perhehelppi.fi2. Rekisterin nimi

PerheHelpin asiakastietorekisteri3. Rekisteröidyt

Asiakkaat4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään
rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitoon, palveluiden tuottamiseen ja
tarjoamiseen. Rekisterin hallinta ja tietojenkäsittely voidaan ulkoistaa
rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille (kirjanpitäjä), joka noudattaa
tieto-suoja asetuksen määräyksiä.
5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero,
katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.Asiakastiedot: Asiakassuhteen
hoitamiseen liittyvät tiedot. Palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot
sekä asiakashistoriaan liittyvät tiedot.6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen pinja.poussu@perhehelppi.fiTarkastusoikeusRekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen
oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen syntyessä tai kaupungilta/kunnalta. Tietoja päivitetään tarpeen
mukaan asiakassuhteen aikana.8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin PerheHelpin ulkopuolelle.Luovutamme tietoja kirjanpitoyritykselle PerheHelpin
kirjanpitoa varten. Kirjanpitoyritys on sitoutunut noudattamaan
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja
luovutetaan lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille.9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa,
jonka jälkeen tiedot arkistoidaan. Rekisterinpitäjän on oikeus säilyttää
rekisterin piiriin kuuluvia tietoja enintään kuuden vuoden ajan. Rekisterinpitäjällä
on velvollisuus säilyttää lakisääteisiä aineistoja kymmenen vuotta.10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn voi myös osittain ulkoistaa kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu
salasanoin. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa
kaapissa.11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.